Pirkšanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Šie Pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi un nosacījumi”), kad tos apstiprina Pircējs (kad Pircējs veic pirkumu, atzīmējot ar ķeksīti pie paziņojuma “Esmu iepazinies un piekrītu vietnes VISPĀRĪGIEM Pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, Atgriešanas un piegādes politikai un Privātuma politikai”), ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces Stepinfit.com interneta veikalā (turpmāk tekstā – “Veikals”).
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības.
1.3 Visas fiziskās un juridiskās personas ir tiesīgas izmantot Veikala pakalpojumus.
1.4. Pieņemot Noteikumus un nosacījumus, Pircējs arī apstiprina savas tiesības veikt pirkumus veikalā.

2. Pirkuma līguma noslēgšanas brīdis
2.1 Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo(-ās) preci(-es), noklikšķina uz pogas “Maksāt”.
2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek saglabāts Veikala datubāzē.

3. Pircēja tiesības
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces veikalā Stepinfit.com saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

4. Pircēja pienākumi
4.1. Pircējam ir jāpieņem pasūtītās preces un/vai pakalpojumi un jāveic to apmaksa pilnā apmērā;
4.2. Reģistrācijas veidlapā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju un par to jāpaziņo.
4.3. Pircējs, izmantojot Veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un citus veikalā aprakstītos nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5. Pārdevēja tiesības
5.1. Ja Pircējs mēģina graut Interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi Interneta veikalam.
5.2. Nopietnu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi apturēt Interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.

6. Pārdevēja pienākumi
6.1 Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam piekļuvi Stepinfit.com interneta veikala pakalpojumiem saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šajos Noteikumos un šajos Noteikumos un Interneta veikalā.
6.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz viņam piederošo personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala pasūtījuma veidlapā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
6.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi noteiktajā termiņā. Ja kādu iemeslu dēļ preces nevar piegādāt, Pārdevējs sazinās ar saņēmēju un vienojas par piegādes specifiku.
6.4. Pasūtītā prece var nedaudz atšķirties no attēla, taču Pārdevējam ir pienākums saglabāt preces cenu, formu, izmēru un ideju.
6.5. Interneta veikalā norādītā Preču cena ir galīga, tajā nav iekļauta papildpakalpojumu cena, kā arī piegādes, administrēšanas, PVN un citi maksājumi.

7. Atruna
7.1 Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1 Šie Noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, un attiecībām, kas izriet no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktus.
8.2 Jebkuras domstarpības, kas rodas šo Noteikumu un nosacījumu izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā un savstarpēji vienojoties. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.